Uslovi korišćenja

Korišćenje ovog portala ti omogućava Trka © - Takmičarski centar.

Da bi se portal mogao koristiti neophodno je da se upiše validna email adresa tako da ti možemo napraviti nalog. Bez napravljenog naloga ne možeš izvršiti prijavu za trku.

Svi podaci se smatraju privatnim i čuvaju se, ukoliko nije drugačije navedeno. Trka © zadržava pravo da objavljuje tvoje puno ime koje upišeš u lični nalog u listama koje se objavljuju na sajtu, poput rezultata trke ili liste prijavljenih takmičara.

Portal Trka © je isključivo odgovoran za sadržaj koji potiče od portala (ne od organizatora trka), te koji je napisan, objavljen i distribuiran od strane samog portala.

Portal Trka © ne može da snosi nikakvu odgovornost za štampani materijal. Portal Trka © zadržava pravo da izmeni bilo koji deo sadržaja bez prethodne najave. Sva obeležja i logotipi su vlasništvo Portala Trka ©. Sva prava zadržana.

Za pravne štrebere

Polje primene

Portal Trka © će biti odgovoran isključivo za sadržaje koji se proizvode, objavljuju i distribuiraju od strane samog portala. Uslovi korišćenja primenjuju se na sadržaj sajtova racentr.com i trka.rs i svim poddomenima u vezi sa ovim domenima (u daljem tekstu se nazivaju internet servisi Trka).

Odgovornost

Trka neće biti odgovorna ni za sadržaj ni servise koje pružaju internet servisi Trka, niti za štetu nastalu korišćenjem tih servisa. Ovo se primenjuje za sve vrste šteta, a pogotovo na štetu koja može da nastane usled grešaka, kašnjenja ili prekida u prenosu informacija, u slučaju smetnji u internet uslugama telekom operatera, neispravnog sadržaja, gubitka ili brisanja podataka, virusa ili bilo kojih drugih šteta tokom korišćenja ovih internet servisa. Trka može da dodaje veze ka spoljnim stranicama na internetu u svrhu informisanja. U tom slučaju Trka ne preuzima odgovornost za sadržaj, greške, legalnost niti funkcionalnost internet stranica drugih strana, ka kojima postoji bilo direktna veza ili veza putem internet servisa Trka. Povezivanje sa ovim vezama je na sopstvenu odgovornost korisnika.

Autorsko pravo

Sadržaj internet servisa Trka je zaštićen autorskim pravom u skladu sa važećim zakonima i propisima o autorskom pravu. Korišćenje pruženog sadržaja će biti isključivo dopušteno uz eksplicitnu dozvolu. Sva ostala prava zadržava Trka. Na primer, prodaja ili bilo kakva komercijala upotreba nije dozvoljena. Trka neće biti odgovorna za smetnje u kvalitetu usluga koji nastalu u slučaju više sile ili u slučajevima za koje Trka nije odgovorna, naročito ukoliko postoje smetnje u prenosu podataka putem Interneta. Trka ne snosi odgovornost niti garantuje da će internet servis raditi bez smetnji i grešaka.

Pravo korišćenja ostalog sadržaja

Trka će zadržati neograničena prava korišćenja svog sadržaja (tekst, fotografije, video ili audio itd.), koji je snimljen na internet servis Trka od strane korisnika. Ove informacije i podaci mogu biti korišćeni na stranicama internet servisa Trka, kao i u vestima koje se šalju putem imejla. U tom smislu se Trka ne može teretiti za kršenje autorskog prava.

Zaštita podataka

Trka preduzima posebne mere u svrhu zaštite privatnosti svih ljudi. S tim u vezi važe klauzule koje slede u daljem tekstu.

Polje primene

Deklaracija o zaštiti podataka se primenjuje na internet servise racentr.com i trka.rs (uključujući onlajn prijavu, startne liste, rezultate, onlajn diplom i sl.). Ne puža se nikakva garancija zaštite podataka za usluge koje pružaju druge strane a koje su povezane na internet servise Trka putem veza ili drugih alata.

Princip

U principu, internet servis Trka se može koristiti bez da se ostave lične informacije. Tokom anonimne posete Trka može da pamti samo podatke koji nisu lične prirode. IP adresa računara ili mreže preko koje korisnik pristupa servisu, poslednje posećena stranica, informacije o internet pregledaču koji je korišćen, datum, vreme i kopirane datoteke mogu biti snimljeni u tzv. log datoteke. Te datoteke se koriste za analizu korisničkog ponašanja i služe isključivo za poboljšanje proizvoda. Ne dozvoljavaju da se pamti ili prikazuje nijedna informacija o stvarnoj ličnosti korisnika.

Izjava i korišćenje ličnih podataka

Samo neki delovi internet servisa Trka se mogu koristiti bez ostavljanja ličnih informacija. Za druge delove je potrebno ostaviti neki lični podatak - poput imejl adrese za imejl vesti, ili osnovne lične informacije za prijavu na neku trku, poput imena, prezimena, datuma rođenja i sl. Korišćenje onlajn prijave sa plaćanjem iziskuje obaveznu registraciju sa pružanjem ličnih podataka. Kao servis koji se bavi prikupljanjem podataka Trka je obavezana zakonom da dokumentuje sve transakcije u razumljivom obliku u vremenskim periodima propisanim zakonom. Trka rukuje ličnim korisničkim podacima u skladu sa zakonom o zaštiti podataka. To znači da će Trka koristiti privatne korisničke podatke isključivo za naznačene svrhe i uz neophodnu pažnju koja se odnosi na očuvanje tajnosti tih podataka. Trka ima pravo da koristi kućnu adresu, broj telefona i imejl adresu u svrhe informisanja korisnika o novim događajima, proizvodima, uslugama i ponudama. Korisnik može u svakom trenutku da izmeni ili zahteva ograničenje korišćenja njegovih ličnih podataka koji su povereni Trci. Korisnik to može da učini putem korisničkih podešavanja, ili putem imejla. Trka pruža uslugu objavljivanja i pregleda rezultata potpuno besplatno. Pregled rezultata trke može biti javno dostupan putem interneta (bilo putem veb sajta ili mobilne aplikacije) preko pretrage rezultata. Objavljivanje detalja rezultata može biti isključeno od strane korisnika u podešavanjima naloga, ili korisnik to može zahtevati putem imejla.

Usluga onlajn prijavljivanja u ime organizatora sportskih događaja

Trka nudi uslugu prijave, uključujući plaćanje startnine, za organizatore sportskih događaja (u daljem tekstu Organizatore). Ova usluga se pruža u ime Organizatora. Onlajn prijava se pravno smatra kao zaključenje sporazuma između takmičara i konkretnog Organizatora. Osnova na kojoj se ovaj sporazum zaključuje je skup pravila ili uslova koje definiše Organizator. Trka neće biti ugovorni partner niti će biti u obavezi da se bavi detaljima tog sporazuma niti tih uslova. Prijavom i plaćanjem startnine takmičar prihvata uslove i pravila Organizatora. Organizator poseduje puna prava da raspolaže svim ličnim podacima takmičara. Prava korišćenja tih podataka su definisana generalnim uslovima i pravilima koje definiše Organizator. Da bi korisnik ograničio ova prava korišćenja neophodno je da kontaktira Organizatora direktno. Novčana sredstva koje Trka prikupi tokom prijava su u svakom trenutku vlasništvo organizatora. Trka nema prava da raspolaže ovim sredstvima. Organizator je sam odgovoran za plaćanje poreza koji se može primeniti na ova novčana sredstva. Sve gorenavedene izjave se primenjuju na sve dodatne usluge koje su ponuđene, izvršene i naplaćene tokom onlajn prijave u ime Organizatora. Ukoliko korisnik prijavljuje drugog takmičara, Trka i Organizator smatraju da su osobe uključene u transakciju pristale na prijavu i da u potpunosti prihvataju uslove i pravila Trke i Organizatora.

Prikaz podataka u ime drugih strana

Trka će prikazivati razne informacije u ime drugih strana, posebno u ime organizatora sportskih događaja. Ovo se odnosi pre svega na prikaz startnih lista, rezultata, diploma, fotografija, video, audio sadržaja i drugih veza ka drugim stranicama sa navedenim sadržajima. Trka dela u ime Organizatora i ne smatra se odgovornom za sadržaj niti za bilo kakve greške. Poštovanje pravila o zaštiti podataka se u svim slučajevima prepušta odgovornosti Organizatora.

Prikupljanje i upravljanje brojevima telefona

Trka može da ponudi SMS uslugu u ime Organizatora i njihovih partnera. Unos brojeva telefona se vrši u opcijama profila korisnika ili na nekoj drugoj stranici ili alatu u sastavu internet servisa Trka. Snimljeni brojevi telefona mogu biti korišćeni usključivo za slanje poruke dobrodošlice, informacije o trci ili čestitke sa ili bez rezultata po završetku događaja. Ni pod kojim okolnostima se ovaj broj ne može koristiti za slanje propagandnih poruka. Sponzor ove usluge može biti spomenut u sastavu navedenih poruka. Nakon završenog sportskog događaja brojevi ostaju snimljeni iz legalno-pravnih razloga. Ipak, oni ne mogu biti ustupljeni klijentu ili bilo kojoj drugoj strani bez saglasnosti korisnika. Organizator može da koristi ovaj broj da kontaktira takmičara u vezi sa događajem. Organizator snosi odgovornost za rukovanje brojem telefona u tom slučaju.

Identifikacija posetilaca

Određeni podaci mogu biti čuvani na računaru posetilaca pomoću kojih se posetilac može identifikovati. Ti podaci se čuvaju u formi kolačića. To su tekstualne datoteke koje se čuvaju u trajnoj memoriji. One ne sadrže lične podatke, ali zato olakšavaju i pobošljavaju korisničko iskustvo pri poseti Portala na taj način što se korisnik ne mora svaki put prijavljivati na sistem, već se njegovo prisustvo pamti u navedenim kolačićima. Korisnik može da uključi upozorenja da se kolačići čuvaju u trajnoj memoriji računara, ili da ih potpuno blokira, što može dovesti do grešaka u određenim delovima Portala.

Sigurnost podataka

Ostavljanje ličnih podataka na Internetu uvek nosi određen rizik i ne postoji tehnički sistem koji je u potpunosti imun na napade i sabotaže. Portal Trka će preduzeti razumne mere da spreči neautorizovan pristup korisničkim privatnim podacima, falsifikovanje tih podataka i minimizuje posledice njihovog korišćenja.

Dodataci

Portal Trka konstantno proširuje funkcionalnosti. S tim u vezi se konstantno proverava da li su potrebne posebne dodatne mere bezbednosti podataka. Portal Trka zadržava pravo svake izmene u bilo kom momentu bez prethodne najave. Svaka neophodna promena će biti zabeležena na ovoj stranici.

Zaštita podataka

Trka preduzima posebne mere u svrhu zaštite privatnosti svih ljudi. S tim u vezi važe klauzule koje slede u daljem tekstu.

Vlasništvo ličnih podataka

Svaki korisnik je vlasnik sopstvenih ličnih podataka unetih na Portalu Trka ©.

Korisnik ima pravo da zahteva od portala Trka © da obriše sve navedene lične podatke. U tom slučaju Portal Trka © ne može da pruži usluge Korisniku.